Förtroendevalda hos Region Örebro län

Politisk organisation (19 st)

Namn
Beredning för närsjukvård
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
Etikråd
Folktandvårdsnämnd
Forsknings- och utbildningsnämnd
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Kulturnämnd
Patientnämnd
Pensionärsråd
Regional tillväxtnämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens arbetsutskott
Rådet för funktionshinderfrågor
Samhällsbyggnadsnämnd
Servicenämnd
Valberedning, regionfullmäktiges