Förtroendevalda hos Region Örebro län

Politisk organisation (19 st)

Namn
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Rådet för funktionshinderfrågor
Pensionärsråd
Etikråd
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Patientnämnd
Valberedning, regionfullmäktiges
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Forskning- och utbildningsnämnd
Folktandvårdsnämnd
Servicenämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Regional tillväxtnämnd
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering
Beredning för närsjukvård